Sąd Rejonowy w Miechowie
GODŁO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ SĄDU REJONOWEGO W MIECHOWIE, KONWÓJ WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ SPRZĄTANIE.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej Sądu Rejonowego w Miechowie pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, konwój wartości pieniężnych, sprzątanie, utrzymanie zimowe (odśnieżanie) terenu przyległego do budynku oraz podwórza sądu a także utrzymanie zieleni (koszenie trawy). Termin wykonania zamówienia: - od 02 lipca 2012r. od godz. 12.00 - 01 lipca 2013 r. do godz. 12.00 Szacowania liczba roboczogodzin ochrony: 3012 godz. Szacowana liczba konwojów: 251 Szacowana powierzchnia terenu przyległego do utrzymania czystości (chodniki, parking, podwórze): 1130m2 Szacowana powierzchnia do utrzymania zimowego wynosi: 680m2 Szacowana powierzchnia utrzymania terenów zieleni: 360m2


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.miechow.sr.gov.pl


Miechów: ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ SĄDU REJONOWEGO W MIECHOWIE, KONWÓJ WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ SPRZĄTANIE
Numer ogłoszenia: 173492 - 2012; data zamieszczenia: 25.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, tel. 0-41 3825020, faks 0-41 3825021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ SĄDU REJONOWEGO W MIECHOWIE, KONWÓJ WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ SPRZĄTANIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej Sądu Rejonowego w Miechowie pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, konwój wartości pieniężnych, sprzątanie, utrzymanie zimowe (odśnieżanie) terenu przyległego do budynku oraz podwórza sądu a także utrzymanie zieleni (koszenie trawy). Termin wykonania zamówienia: - od 02 lipca 2012r. od godz. 12.00 - 01 lipca 2013 r. do godz. 12.00 Szacowania liczba roboczogodzin ochrony: 3012 godz. Szacowana liczba konwojów: 251 Szacowana powierzchnia terenu przyległego do utrzymania czystości (chodniki, parking, podwórze): 1130m2 Szacowana powierzchnia do utrzymania zimowego wynosi: 680m2 Szacowana powierzchnia utrzymania terenów zieleni: 360m2 I. Przedmiot zamówienia w zakresie ochrony fizycznej budynku Sądu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej Sądu Rejonowego w Miechowie pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, konwój wartości pieniężnych z siedziby zamawiającego do banku oraz sprzątanie, utrzymanie zimowe (odśnieżanie) terenu przyległego do budynku oraz podwórza sądu a także utrzymanie zieleni (koszenie trawy). a) Ilość osób wykonująca jednocześnie ochronę dla Zamawiającego Wykonawca zapewni fizyczną obecność jednego pracownika ochrony posiadającego licencję I stopnia na terenie Sądu w dni robocze jak poniżej: a. poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 19.30; b. po godz. 19.30 do 7.30 oraz soboty, niedziele i każde święto: monitoring - grupa interwencyjna 2. Zakres obowiązków w przedmiocie ochrony W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony, Wykonawca zapewni: a) ochronę fizyczna budynku Sądu Rejonowego w Miechowie w dniach i godzinach wskazanych w pkt. 1; b) monitorowanie Sądu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały okres trwania umowy, podłączenie istniejącego systemu alarmowego Zamawiającego do stacji monitorowania Wykonawcy, z zapewnieniem dojazdu grupy interwencyjnopatrolowej Wykonawcy w niezwłocznym czasie od momentu otrzymania sygnału o uruchomieniu alarmu. Stacja monitorowania musi umożliwiać podłączenie z systemem alarmowym Zamawiającego droga radiowa oraz, jako połączenie redundantne, droga łącza telefonicznego (na zasadach podłączenia centrali do linii telefonicznej) oraz umożliwiać natychmiastowa analizę i weryfikacje sygnału alarmowego tj. wykrywanie i rejestrowanie zdarzeń takich jak: alarm napadu, alarm włamania, alarm pożarowy, sabotaż, uszkodzenie (np. zasilania), włączenie systemu, częściowe włączenie systemu, ostrzeganie (np. niski poziom naładowania baterii czy sygnały testowe), zmianę danych konfiguracyjnych centrali czy zablokowanie strefy/czujki sygnalizacji włamania/urządzenia do sygnalizacji napadu, co pozwoli skierować do budynku grupę patrolowo-interwencyjna. Urządzenie przekazujące sygnał alarmowy do Wykonawcy zostanie zainstalowane u Zamawiającego w uzgodnionym miejscu (urządzenie będzie własnością Wykonawcy), centrala alarmowa Zamawiającego wyposażona jest w moduł podłączenia ze stacja monitorowania droga łącza telefonicznego c) otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych budynku przed przystąpieniem do pracy i po zakończeniu (wejście główne do sądu, wejście do wydz. Ksiąg Wieczystych i Prokuratury, wyjście na podwórze) d) po otwarciu oraz przed zamknięciem rozkodowanie i zakodowanie monitoringu, dokonywanie obchodu budynku, sprawdzenie jego zabezpieczenia oraz pomieszczeń przed wszelkimi zagrożeniami ze zwróceniem szczególnej uwagi na zamknięcie wszystkich drzwi do pokoi, archiwów, okien, sprawdzenie wyłączenia światła, sprawdzenie pomieszczeń łazienek, zwrócenie uwagi na instalację co oraz wod. kan. pod względem wycieków. e) współpracę z Policja w godzinach pracy Sądu, polegającą m. in. na umożliwienie wjazdu samochodów konwojowych policji na parking wewnętrzny Sądu poprzez każdorazowe udostępnienie pilota do bramy oraz kierowanie grup konwojowych do aresztu, a także przekazanie klucza do dyspozycji w celu zamykania drzwi i bram prowadzących do pomieszczeni aresztowych, następnie odbiór kluczy ,pilota w momencie opuszczenia budynku przez konwój. f) kontrolę osób wchodzących i wychodzących z Sądu - w zakresie posiadanych uprawnień, z wykorzystaniem: bramowego wykrywacza metalu (własność Zamawiającego) oraz ręcznego detektora metalu (własność Wykonawcy). g) W nagłych sytuacjach powodujących konieczność dłuższego opuszczenia stanowiska ochrony (hol główny - bramka) pracownik ochrony zobowiązany jest do wezwania grupy interwencyjnej na czas interwencji (np. interwencja na sali rozpraw po wywołaniu alarmu napadowego itp. ) h) kontrolę polegającą na zabezpieczeniu mienia sadowego przed wynoszeniem na zewnątrz Sądu przez osoby nieupoważnione. i) kontrola instalacji elektronicznego zabezpieczenia budynku oraz odbezpieczenie instalacji alarmowej i uruchomienie instalacji alarmowej budynku w razie potrzeby j) kontrola instalacji PPOŻ zabezpieczenia budynku, zgłaszanie awarii wskazanej przez zamawiającego firmie nadzorującej, zgłaszanie usterek dot. instalacji elektrycznej i oświetlenia budynku k) pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych: pożary, zagrożenie zdrowia i życia ludzi - stosowanie się w tym zakresie do przepisów obowiązujących u Zamawiającego. l) natychmiastowe powiadomienie odpowiedniej służby (straży pożarnej, policji, pogotowia lub innych właściwych) oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w przypadku awarii, pożaru, włamania itp.. m) udzielanie w godzinach pracy Sądu dokładnej i pełnej informacji dotyczącej czasu pracy i lokalizacji poszczególnych wydziałów i biur. n) obserwacje w trakcie dyżuru podglądu z kamer zainstalowanych w jednostce, o) monitorowanie sygnałów alarmowych generowanych przez system przeciwpożarowy, napadowy zainstalowany u Zamawiającego, p) prowadzenie i wpisywanie do książki pracy, wszelkich nieprawidłowości, zauważonych usterek oraz przekazanie ich Zamawiającemu q) wpuszczanie pojazdów uprawnionych osób bądź służb na parking wewnętrzny Sądu r) Zapewnienie codziennego konwoju w obie strony w godz. między 14.00 - 16.00 pracownika kasy Sądu do banku BPH SA O/Miechów przy ul. Sienkiewicza 16. Czas w/w konwojów musi być odnotowany w księdze obiektu prowadzonej przez pracowników ochrony. Konwój musi być wykonany przy użyciu samochodu przez grupę interwencyjną. s) zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek strzeżenia mienia i osób (pracowników obiektu) Zamawiającego na terenie obiektu przy Pl. Kościuszki 3a w Miechowie przed kradzieżą oraz zniszczeniem mienia Zamawiającego. t) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim osobom wykonującym pracę wynikającą z niniejszego zamówienia odpowiednich, jednolitych, zaakceptowanych przez Zamawiającego ubrań służbowych, identyfikatorów ze zdjęciem oraz sprzętu do komunikowania się z odpowiednimi służbami, u) Wykonawca wyznaczy Koordynatora zobowiązanego do przeprowadzania kontroli dziennego posterunku między godzinami 8.00 a 18.00, co najmniej 1 raz w miesiącu. Fakt kontroli musi być poświadczony stosownym w swej treści wpisem w księdze obiektu prowadzonej przez pracowników ochrony. II. Przedmiot zamówienia w zakresie sprzątania, utrzymania zimowego (odśnieżania) a także utrzymanie zieleni (koszenia trawy). 1. Wykonawca zapewni utrzymanie czystości tj. codzienne sprzątanie terenu przyległego do budynku oraz podwórza sądu. Szacowana powierzchnia terenu przyległego do utrzymania czystości wynosi: 1130m2 2. Wykonawca zapewni utrzymanie zimowe tj. odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem w razie potrzeby chodników przyległych do budynku oraz terenu podwórza. Szacowana powierzchnia do utrzymania zimowego wynosi: 680m2 3. Wykonawca zapewni utrzymanie zieleni tj. sukcesywne koszenie trawy. Szacowana powierzchnia do zieleni wynosi: 360m2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności objętych niniejszym zamówieniem własnymi środkami oraz własnym sprzętem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 90.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę w zakresie usług ochrony osób i mienia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą do realizacji niniejszego zamówienia, która posiada licencję pracownika ochrony - co najmniej I stopnia oraz dysponuje grupą interwencyjną patrolującą na terenie miasta Miechowa. Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ). b) Kosztorys ofertowy (zał. nr 1a do SIWZ). h) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miechow.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sądzie Rejonowym - Pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, pok. nr 15, Ip.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Sądzie Rejonowym - Pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, pok. nr 15, Ip.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data składania ofert:
2012-06-05 10:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Sąd Rejonowy w Miechowie
Data: 2012-05-25 13:38:00
Udostępnił: Zdzisław Kustosz
Data: 2012-05-25 13:39:00
Modyfikował(a): Aneta Fundament
Data: 2012-05-31 00:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 63.00 KbPlik doc
2. SIWZ_SR Miechow_Ochrona fizyczna i sprzątanie 221.50 KbPlik doc
3. "Wyjaśnienia do treści SIWZ" 199.64 KbPlik pdf
4. Zmiana SIWZ 291.45 KbPlik pdf

Sąd Rejonowy w Miechowieul. Plac Kościuszki 3a, 32-200 Miechów tel. (041) 382-50-20 email: administracja@miechow.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]