Sąd Rejonowy w Miechowie
GODŁO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.miechow.sr.gov.pl


Miechów: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA SĄDU REJONOWEGO W MIECHOWIE
Numer ogłoszenia: 10730 - 2012; data zamieszczenia: 12.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, tel. 0-41 3825020, faks 0-41 3825021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA SĄDU REJONOWEGO W MIECHOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego (np. EKOTERM PLUS, LOTOS RED) lub równoważny. 1. Dowóz bezpośrednio do siedziby Zamawiającego pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów a. do rozładunku oleju opałowego jest potrzebna pompa, nie wystarczy spust grawitacyjny; b. ograniczenia w ruchu w pobliżu miejsc dostawy nie wystąpią, jeżeli dostawca wykorzysta do pojedynczej dostawy, odpowiedni środek transportu dla wielkości max 8000 litrów. 2. Tankowanie 4 zbiorników po 2000 litrów każdy, łącznie max. 8000 litrów, zbiorniki połączone ze sobą, przyłącz na zewnętrznej ścianie elewacji budynku. 3. Olej opałowy winien spełniać następujące parametry: a. Gęstość w temperaturze 15 oC - nie wyższa niż 0,860 g/ml3 b. Temperatura zapłonu - nie niższa niż 56 oC c. Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC - 6 mm2/s d. Skład frakcyjny - do 250 oC destyluje nie więcej niż 65% (V/V), do 350 oC destyluje nie mniej niż 85% (V/V) e. Zawartość siarki - nie więcej niż 0,20% (m/m) f. Pozostałość po koksowaniu w 10%-owej pozostałości destylacyjnej - nie większa niż 0,3% (m/m) g. Pozostałość po spopieleniu - nie większa niż 0,01% (m/m) h. Zawartość wody - nie większa niż 200 (mg/kg) i. Zawartość stałych ciał obcych - nie większa niż 24 (mg/kg) j. Wartość opałowa - nie niższa niż 42 600 kJ/kg k. Temperatura płynięcia -nie wyższa niż -20 oC l. Barwa - czerwona 4. Niezależnie od wymagań Zamawiającego, zaoferowany produkt powinien spełniać wszystkie wymagania jakościowe, określone w obowiązujących przepisach. 5. Maksymalna jednorazowa ilość dowozu 8000 litrów. 6. Minimalna jednorazowa ilość dowozu 4000 litrów. 7. Prognozowana wielkość zamówienia do dnia 31-12-2012 roku: 18000 litrów 8. Czas realizacji zamówienia 48 godzin od złożenia dyspozycji. 9. Dostawy realizowane w godzinach urzędowania sądu. 10. Płatność realizowana przelewem, po wykonaniu dostawy, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury za zamówioną jednorazowo ilość oleju opałowego. 11. Produkt musi posiadać atesty i świadectwo jakości producenta (lub jednostki upoważnionej do wykonywania stosownych badań w tym zakresie), dołączane do każdej dostawy. 12. Wykonawca jest zobowiązany dostosować osprzęt - do wlewu istniejącego w zbiornikach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję/zezwolenie/licencję na obrót paliwami ciekłymi
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ). f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik g) Dokument potwierdzający wysokość ceny producenta z dnia 17.01.2012 r. - przyjętej do kalkulacji (np. wydruk ze strony internetowej)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miechow.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy, Pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, pok. nr 15, Ip.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy, Pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, pok. nr 15, Ip.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Data składania ofert:
2012-01-20 10:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Sąd Rejonowy w Miechowie
Data: 2012-01-12 12:05:00
Udostępnił: Zdzisław Kustosz
Data: 2012-01-12 12:02:28
Modyfikował(a): Zdzisław Kustosz
Data: 2012-01-12 12:02:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 192.00 KbPlik doc

Sąd Rejonowy w Miechowieul. Plac Kościuszki 3a, 32-200 Miechów tel. (041) 382-50-20 email: administracja@miechow.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]