Sąd Rejonowy w Miechowie
GODŁO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Miechów: OCHRONA FIZYCZNA SĄDU REJONOWEGO W MIECHOWIE
Numer ogłoszenia: 131512 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, tel. 0-41 3825020, faks 0-41 3825021.

 

Miechów: OCHRONA FIZYCZNA SĄDU REJONOWEGO W MIECHOWIE
Numer ogłoszenia: 131512 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, tel. 0-41 3825020, faks 0-41 3825021.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.sr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONĄ FIZYCZNĄ SĄDU REJONOWEGO W MIECHOWIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej Sądu Rejonowego w Miechowie oraz konwój wartości pieniężnych. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem I. Zakres prac: 1. Całodobowa ochrona fizyczna Sądu Rejonowego w Miechowie, Pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów oraz konwój wartości pieniężnych. Termin wykonania zamówienia: 01 lipca 2010 r. - 30 czerwiec 2011 r. Liczba roboczogodzin ochrony: 10784 Liczba konwojów: 256 2. Ilość osób wykonująca ochronę dla Zamawiającego: 2.1. w dni robocze: - w godz. 7.45 - 15.45 - 2 osoby - w godz. 15.45 - 7.45 - 1 osoba 2.2. w dni wolne od pracy Sądu: - całodobowa ochrona budynku - 1 osoba 3. Zakres prac i obowiązków w zakresie ochrony: 3.1 całodobowa ochrona budynku Sądu położonego przy Pl. Kościuszki 3a w Miechowie w szczególności: 3.1.1 w godzinach urzędowania Sądu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa pracownikom oraz interesantom przebywającym na terenie budynku Sądu, pilnowanie aby zachowanie interesantów znajdujących się w budynku i przed budynkiem Sądu było stosowne do godności urzędu, 3.1.2 kontrola instalacji elektronicznego zabezpieczenia budynku oraz odbezpieczenie instalacji alarmowej i uruchomienie instalacji alarmowej budynku w razie potrzeby 3.1.3 przed rozpoczęciem pracy dokonanie obchodu budynku i sprawdzenie stanu pomieszczeń biurowych. 3.1.4 w godzinach pracy Sądu dokonywanie obchodu budynku co godzinę przez jednego pracownika ochrony. W czasie wykonywania obchodów chronionego budynku w godzinach pracy Sądu musi być zapewniona obecność na portierni (bramce) co najmniej jednego pracownika ochrony. W sytuacji gdy jeden z pracowników ochrony wykonuje czynność opisaną w pkt 3.2 dopuszcza się zaniechanie w tym czasie obchodu budynku. 3.1.5 po zakończeniu pracy Sądu dokonywanie obchodu budynku i sprawdzanie stanu pomieszczeń biurowych. 3.1.6 wydawanie kluczy pracownikom Sądu 3.1.7 obserwacja monitora podglądu kamer oraz obsługa pulpitu sterującego systemem monitoringu w pomieszczeniu portierni 3.1.8 współpraca z Policją w godz. pracy Sądu 3.1.9 kontrola zapobiegawcza osób przed wnoszeniem niebezpiecznych przedmiotów z wykorzystaniem bramowego wykrywacza metalu (własność Zamawiającego) 3.1.10 kontrola polegająca na zabezpieczeniu mienia sądowego przed wynoszeniem na zewnątrz Sądu przez osoby nieupoważnione. 3.1.11 pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych: pożary, zagrożenie zdrowia i życia ludzi - stosowanie się w tym zakresie do przepisów obowiązujących u Zamawiającego. 3.1.12 w przypadku awarii, pożaru, włamania itp. natychmiastowe powiadomienie odpowiedniej służby (straży pożarnej, policji, pogotowia lub innych właściwych) oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 3.1.13 wpisywanie do książki pracy portiera, wszelkich nieprawidłowości, zauważonych usterek oraz przekazanie ich Zamawiającemu 3.1.14 wpuszczanie samochodów na parking wewnętrzny Sądu 3.1.15 kontrola uprawnień do parkowania pojazdów na parkingu Sądu (sprawdzanie posiadania stosownego identyfikatora), 3.1.16 zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek strzeżenia mienia i osób (pracowników obiektu) Zamawiającego na terenie obiektu przy Pl. Kościuszki 3a w Miechowie przed kradzieżą z włamaniem powodującym zniszczenie mienia Zamawiającego. Przez włamanie rozumie się bezprawne wtargnięcie do strzeżonego obiektu osób nieupoważnionych, pozostawiając ślady zaboru mienia, materiałów lub urządzeń będących przedmiotem strzeżenia. Poza faktem stwierdzenia zaboru mienia musi być stwierdzone, że sprawca działał z zewnątrz a nie był pracownikiem Zamawiającego. Stwierdzenie czy sprawca działał z zewnątrz ustala się w porozumieniu z Zamawiającym. 3.1.17 wykonywanie innych czynności zleconych przez Zamawiającego a mieszczących się w szeroko rozumianym zakresie usługi dozorowania. 3.2 Codzienny konwój pieszy (lub zapewnienie przewozu) w obie strony w godz. między 14.00 - 15.00 pracownika kasy Sądu do banku BPH SA O/Miechów przy ul. Sienkiewicza 16. Czas w/w konwojów (przewozów) musi być odnotowany w księdze obiektu prowadzonej przez pracowników ochrony. II. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności objętych niniejszym zamówieniem własnymi środkami oraz własnym sprzętem. III. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim osobom wykonującym pracę wynikającą z niniejszego zamówienia odpowiednich, jednolitych, zaakceptowanych przez Zamawiającego ubrań służbowych, identyfikatorów ze zdjęciem oraz sprzętu do komunikowania się z odpowiednimi służbami, między sobą oraz z Zamawiającym (krótkofalówki, stacja monitorowania). IV. Wykonawca wyznaczy Koordynatora zobowiązanego do przeprowadzania kontroli dziennego posterunku między godzinami 7.45 a 16.00, co najmniej 5 razy w miesiącu. Fakt kontroli musi być poświadczony stosownym w swej treści wpisem w księdze obiektu prowadzonej przez pracowników ochrony. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV) - usługi ochroniarskie - CPV: 79710000-4 IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane włącznie oferty obejmujące całość zamówienia. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę zakresie usług ochrony osób i mienia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz co najmniej 4 osób wyznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia, które posiadają licencję pracowników ochrony - co najmniej I stopnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ). -Kosztorys ofertowy (zał. nr 1a do SIWZ). -pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miechow.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy - Pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, pok. nr 15, Ip..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy - Pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, pok. nr 15, Ip..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Data składania ofert:
2010-05-25 10:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Sąd Rejonowy w Miechowie
Data: 2010-05-14 08:00:00
Udostępnił: Zdzisław Kustosz
Data: 2010-05-14 14:47:25
Modyfikował(a): Zdzisław Kustosz
Data: 2010-05-14 14:43:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 230.50 KbPlik doc

Sąd Rejonowy w Miechowieul. Plac Kościuszki 3a, 32-200 Miechów tel. (041) 382-50-20 email: administracja@miechow.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]